Algemene voorwaarden Werk&Welzijn 

Werk&Welzijn is een eenmanszaak gevestigd aan de Golfslag 9, 9732 MA te Groningen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 85362263. Werk&Welzijn biedt verzuimbegeleiding, consultancy, begeleiding/ coaching trajecten gericht op de sectoren zorg, welzijn en onderwijs. 

1.) Begrippen

Werk&Welzijn: de opdrachtnemer die de opdracht voor opdrachtgever uitvoert en hiermee de gebruiker van deze algemene voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6:231sub b van het Burgerlijk Wetboek.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met Werk&Welzijn een overeenkomst sluit of wenst te sluiten tot het verrichten van werkzaamheden en tevens wederpartij bij de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:231 sub c van het Burgerlijk Wetboek.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (de particulier).
Opdracht: de werkzaamheden die opdrachtgever door Werk&Welzijn tegen betaling uitgevoerd wil hebben en waarvoor een overeenkomst wordt gesloten. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals per e-mail.


2.) Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden van Werk&Welzijn.
2. Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Werk&Welzijn derden inschakelt.
4. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Werk&Welzijn uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
5. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
6. Werk&Welzijn mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Opdrachtgever/consument ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
7. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
8. In het geval een bepaling uit deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen opdrachtgever/consument en Werk&Welzijn gesloten overeenkomst, gaat dat wat er in de overeenkomst staat voor op deze algemene voorwaarden.


3.) Offertes

1. Alle offertes/prijsopgaves zijn tot dertig (30) dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de
offerte anders blijkt.
2. Genoemde tarieven zijn exclusief btw en bijkomende kosten zoals reiskosten, tenzij
anders overeengekomen. Voor particulieren zijn de tarieven inclusief BTW.
3. Opdrachtgever/consument zorgt ervoor dat de gegevens die hij verstrekt juist, volledig
en actueel zijn.
4. De inhoud van de opdracht bestaat uitsluitend uit de werkzaamheden die in de offerte, het aanbod of de opdrachtbevestiging zijn beschreven.
5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Werk&Welzijn is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte.


4.) Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever/consument en Aandacht Verzuimbegeleiding en Re-integratie komt tot stand op het moment dat:
a. Opdrachtgever/consument schriftelijk akkoord gaat met de offerte van Aandacht alsmede tenminste 150% van het resterende deel van het honorarium dat Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn Aandacht Verzuimbegeleiding en Re-integratie;
b. Werk&Welzijn een opdracht per e-mail aan opdrachtgever/consument heeft bevestigd. Werk&Welzijn gaat ervanuit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving
bevat van de uit te voeren werkzaamheden, tenzij opdrachtgever/consument, zonder onnodige vertraging aan Werk&Welzijn laat weten dat dit niet zo is.
2. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn pas van toepassing als deze schriftelijk door Werk&Welzijn zijn bevestigd.
3. Opdrachtgever/consument gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.


5.) Uitvoering van de overeenkomst

1. Werk&Welzijn zal de overeenkomst naar beste inzicht, kennis en vermogen uitvoeren. Werk&Welzijn neemt met het sluiten een inspanningsverplichting op zich maar kan niet garanderen dat opdrachtgever/consument het gewenste resultaat bereikt. Dit is mede afhankelijk van de inzet van opdrachtgever/consument en de individuele werknemer.
2. Werk&Welzijn heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden uit te laten voeren als dit volgens Werk&Welzijn noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
3. Opdrachtgever/consument levert alle gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, op tijd aan. Als de benodigde gegevens niet op tijd door Werk&Welzijn zijn ontvangen, heeft Werk&Welzijn het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening van opdrachtgever/consument.
4. Opdrachtgever verleent Werk&Welzijn toegang tot het bedrijf indien dit voor de uitvoering van de opdracht vereist is. Wanneer door Werk&Welzijn of een door Werk&Welzijn ingeschakelde derde, in het kader van de opdracht, werkzaamheden moet verrichten op de locatie van opdrachtgever, zorgt opdrachtgever voor de benodigde faciliteiten.
5. Voor de start van de uitvoering wordt een plan van aanpak besproken met opdrachtgever/ consument. Pas na akkoord op het plan van aanpak zal Werk&Welzijn starten met de uitvoering van de opdracht.
6. Na oplevering van de opdracht heeft opdrachtgever/consument zeven (7) dagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan Werk&Welzijn. Na verwerking van de aanpassingen of na verloop van de wijzigingstermijn, heeft het resultaat van de opdracht de status definitief.


6.) Uitvoeringstermijn

1. De uitvoeringstermijn wordt in de offerte vermeld. Deze vermelde uitvoeringstermijn is slechts een inschatting en kan niet als fatale termijn worden gezien.
2. De uitvoeringstermijn vangt aan op het moment dat Aandacht Verzuimbegeleiding en
Re-integratie alle gegevens, bescheiden en informatie van opdrachtgever/consument heeft ontvangen, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
3. In het geval Werk&Welzijn verwacht dat een uitvoeringstermijn niet gehaald zal worden, zal zij dit aan opdrachtgever/consument schriftelijk laten weten.
4. Wanneer is overeengekomen dat de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan Werk&Welzijn de onderdelen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat opdrachtgever/consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


7.) Wijziging van de opdracht

1. In het geval tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden noodzakelijk is om de opdracht goed uit te kunnen voeren, zullen partijen de opdracht, in onderling overleg, aanpassen. Als dit invloed heeft op de uitvoeringstermijn en/of de prijs, zal Werk&Welzijn opdrachtgever/consument hiervan op de hoogte stellen.
2. Werk&Welzijn zal geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Werk&Welzijn kunnen worden toegerekend.


8.) Looptijd van de opdracht

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die in de offerte vermeld staat. Het is mogelijk de overeenkomst te verlengen.
2. Na het verstrijken van de in de offerte overeengekomen periode, loopt de opdracht automatisch af.


9.) Annulering

1. Opdrachtgever/consument heeft het recht de opdracht tussentijds te beëindigen. Hiervoor gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
a. Opzegging kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
b. Wordt de opdracht door opdrachtgever/consument binnen zeven (7) dagen na akkoord op de offerte, beëindigd, dan zal Werk&Welzijn alleen de kosten voor het intakegesprek in rekening brengen
c. Wordt de opdracht na het verstrijken van de onder b. genoemde termijn door opdrachtgever/ consument beëindigt, dan worden alle door Werk&Welzijn verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten, de gereserveerde arbeidstijd en ingeschakelde derden, in rekening worden gebracht aan
opdrachtgever/consument. Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor opdrachtgever/consument. Aan de opdrachtgever die de opdracht na het verstrijken van de onder b. genoemde termijn beëindigt, wordt daarbovenop nog een schadevergoeding van vijftig procent (50%) van het resterende deel van het factuurbedrag dat opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
4. Werk&Welzijn heeft het recht de opdracht, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een rechter te ontbinden in het geval:
a. aan opdrachtgever/consument (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
b. ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
c. het vermoeden bestaat dat opdrachtgever/consument niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen
d. er zich omstandigheden voordoen die maken dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer verwacht kunnen worden van Werk&Welzijn.
De betalingsverplichting voor opdrachtgever/consument, blijft in dat geval bestaan en Werk&Welzijn behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.
5. Geplande afspraken voor individuele werknemers en consumenten dienen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip geannuleerd te worden. Wordt de afspraak niet of niet tijdig geannuleerd, dan heeft Werk&Welzijn het recht de kosten voor de afspraak volledig aan opdrachtgever/consument in rekening te brengen.
6. Cursussen en trainingen kunnen tot uiterlijk twee (2) weken voor aanvang geannuleerd
te worden. Werk&Welzijn heeft dan het recht dertig procent (30%) van de overeengekomen prijs in rekening te brengen op grond van voorbereidingstijd. Annuleert opdrachtgever later, dan wordt het volledige overeengekomen bedrag in rekening gebracht aangezien cursussen en trainingen volledig maatwerk zijn.


10.) Facturatie en betaling

1. Werk&Welzijn heeft de mogelijkheid een aanbetaling te vragen, om vooruitbetaling te vragen en in termijnen te factureren. Voor consumenten geldt een maximale aanbetaling van vijftig procent (50%).
2. Tenzij anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.
3. Wanneer opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, mag Werk&Welzijn een maandelijkse rente van vijf procent (5%) en incassokosten van tien procent (10%), met een minimum van € 250,- in rekening brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend.
4. Wanneer consument de factuur niet op tijd betaalt, ontvangt consument een betalingsherinnering. Blijft ook na het versturen van een betalingsherinnering de betaling uit, dan heeft Werk&Welzijn het recht wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. De wettelijke regeling van de incassokosten is hierbij van toepassing.
5. Bezwaren van opdrachtgever/consument tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.


11.) Aansprakelijkheid

1. Werk&Welzijn is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de opdracht, als er sprake is van een wettelijke of contractuele tekortkoming, opzet of grove schuld van Werk&Welzijn. Tot directe schade behoort in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2. Iedere aansprakelijkheid van Werk&Welzijn is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerdert met het bedrag aan eigen risico. In het geval de verzekering niet tot uitkering overgaat, de schade niet gedekt is onder de verzekering of er geen verzekering is afgesloten, dan is de aansprakelijkheid van Werk&Welzijn beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht. Dit geldt niet voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
3. Werk&Welzijn is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever/consument verstrekte onjuiste gegevens.
4. Werk&Welzijn is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt is door handelen of nalaten van door Werk&Welzijn bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden.
5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt voor alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden.
6. Opdrachtgever/consument vrijwaart Werk&Welzijn voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.
Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten zoals teksten en afbeeldingen
die via de website www.werk-en-welzijn.nl, de sociale mediakanalen worden getoond, berusten uitsluitend bij Werk&Welzijn en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Werk&Welzijn
worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
2. Het is opdrachtgever/consument niet toegestaan zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming van Werk&Welzijn, door haar geproduceerde werken waaronder begrepen adviezen, verslagen, rapportages, trainingen en cursussen te vermenigvuldigen, te exploiteren of op een andere manier aan derden te verstrekken, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het
3. Wanneer het bepaalde in dit artikel wordt overtreden, heeft Werk&Welzijn het recht haar schade op opdrachtgever/consument te verhalen.


12.) Overmacht en onvoorziene omstandigheden

1. Werk&Welzijn is niet aansprakelijk in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht. Hieronder wordt naast het bepaalde in de wet en in de rechtspraak onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: overheidsmaatregelen, ziekte of arbeidsongeschiktheid, uitval van- of storingen in de telecommunicatie of internetverbinding en niet of gebrekkige levering van door Werk&Welzijn ingeschakelde derden.
2. Wanneer de overmachtssituatie gedurende een periode van dertig (30) dagen blijft bestaan of als voorzien kan worden dat de situatie langer dan dertig (30) dagen gaat duren, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn. Werk&Welzijn heeft in dat geval wel recht op een vergoeding van de reeds door haar uitgevoerde werkzaamheden en
gemaakte kosten.


13.) Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben ontvangen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke regelingen of verzekerings-voorwaarden aan de andere partij een informatieplicht opleggen.
2. In het geval Werk&Welzijn derden betrekt bij de uitvoering van de opdracht, zal zij aan deze derden ook geheimhouding opleggen.
3. Werk&Welzijn heeft het recht de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doelen te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie met anderen wordt gedeeld.


14.) Privacy

1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Werk&Welzijn van toepassing. Deze is te lezen via de website: www.werk-en-welzijn.nl
2. Werk&Welzijn zal de door de opdrachtgever/consument verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in deze privacyverklaring.
3. Bij de uitvoering van de opdracht verzamelt en verwerkt Aandacht Verzuimbegeleiding en Re-integratie persoonsgegevens. Werk&Welzijn doet dit in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Klachten
1. Als opdrachtgever/consument niet tevreden is over de dienstverlening van Werk&Welzijn en of een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient opdrachtgever/consument dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te melden bij Werk&Welzijn.
2. Werk&Welzijn zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever/consument niet van hun betalingsverplichting.


15.) Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door Werk&Welzijn gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.